Aanvraag

Wilt u een aanvraag doen bij Stichting Waarborgfonds Quidem Carus voor onvoorziene medische kosten van uw huisdier? Lees dan EERST onze procedure en voorwaarden. Onderaan kunt u doorklikken naar het aanvraagformulier. 

Let op: Soms komen er veel aanvragen tegelijk bij ons binnen. Het kan het even duren voordat u een reactie ontvangt. Al onze medewerkers zijn vrijwilligers die dit werk vaak naast hun baan doen. Om deze reden zijn wij niet 24 uur per dag en niet telefonisch bereikbaar. Houd hier aub rekening mee. Wij proberen zo spoedig mogelijk reactie te geven.

We hopen van harte dat we uw huisdier kunnen helpen die medische zorg te geven die het verdient.

Stichting Waarborgfonds Quidem Carus

 

Procedure:

➢ U dient de aanvraag in via onze website. Wij kijken dan eerst of uw aanvraag past binnen onze doelstellingen. Als dat het geval is, ontvangt u van ons een aanvraagnummer via e-mail (check uw uw spam-map, soms komt t daar in terecht). 

➢ Vermeld dit aanvraagnummer in de onderwerpregel van de e-mail bij alle correspondentie voor een snelle verwerking. 

➢ Omschrijf welk onderzoek, behandeling of operatie uw huisdier nodig heeft. Stuur als dat mogelijk is het patiëntendossier en de kostenraming van de dierenarts

➢ Geef aan wat uw financiële situatie is. 

➢ Stuur de gevraagde documenten via e-mail aan ons toe.

➢ Let op: de grootte van een toegestuurd document mag maximaal 1Mb zijn. 

➢ De ontvangen gegevens zullen worden gecontroleerd op volledigheid en waarheid.

➢ Onze aanvraagmedewerker bekijkt elke aanvraag zorgvuldig. Omdat de stichting haar fondsen en donaties zo goed mogelijk wil besteden conform de doelstellingen, kijkt de aanvraagmedewerker naar uw inkomsten en uw uitgavenpatroon. Het bestuur neemt vervolgens een beslissing over de toekenning van een bijdrage/gift uit ons fonds.

➢ U en uw dierenarts worden op de hoogte gebracht van de beslissing.

➢ Een toekenning wordt uitsluitend aan een dierenarts overgemaakt. Reeds betaalde facturen of openstaande facturen ouder dan 2 weken, worden niet in behandeling genomen.

➢ U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het welzijn van uw huisdier. Quidem Carus kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden.

Voorwaarden:

Quidem Carus is opgericht om huisdiereigenaren te ondersteunen wanneer zij de onvoorziene medische zorg voor hun huisdier niet kunnen bekostigen. Het gaat dan om eenmalige onderzoeken, behandelingen of operaties. Ons doel? Gezondheidsherstel. Omdat wij helaas niet iedereen kunnen helpen, werkt Quidem Carus onder de volgende voorwaarden:

➢ Quidem Carus biedt enkel steun aan dieren van particuliere eigenaren. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar bent van het huisdier, bijvoorbeeld met een chip-nummer of verklaring van uw dierenarts. 

➢ Aan eigenaren van commercieel gehouden dieren of dieren die kort geleden zijn geïmporteerd (korter dan een jaar) wordt per definitie geen financiële steun toegekend. Ook dieren in opvangsituaties (‘aanloopdieren’) of dieren die verblijven in een asiel komen niet in aanmerking voor financiële steun.

➢ U en uw huisdier zijn woonachtig in Nederland.

➢ Jonge huisdieren als kittens en pups tot de leeftijd van 1 jaar komen niet voor onze financiële steun in aanmerking. 

➢ Als u uw huisdier verzekerd heeft, kunt u voor aanvullende of ongedekte zorg een aanvraag bij ons indienen. Wij lenen geen geld om facturen vooraf te bekostigen.

➢ Onze hulp beperkt zich tot:

o Eénmalige professionele medische zorg

o Voor één aandoening per gezelschapsdier

o Voor één gezelschapsdier per woonadres

o Eén keer per jaar.

➢ Basiszorg wordt door ons niet vergoed. 

Hieronder vallen o.a. castratie, sterilisatie, trainingen, controles, voeding, verzorging, dierbenodigdheden, inentingen, huisvesting, anti parasitaire behandelingen (o.a. vlooien, wormen, teken), standaard medicatie en regelmatig terugkomende behandelingen.

➢ Euthanasie wordt door ons niet vergoed.

➢ Quidem Carus keert een toegezegde vergoeding alleen rechtstreeks uit aan de behandelend dierenarts. 

➢ Facturen die al betaald zijn aan de dierenarts, kunnen we niet in behandeling nemen.

➢ Vergoedingen worden in principe voorafgaand aan de behandeling toegekend. 

Uitzondering: een spoedbehandeling die niet uitgesteld kan worden. Vraag in dit geval om uitstel van betaling van de dierenarts en dien de aanvraag binnen 2 weken na behandeling in. Facturen met een behandeldatum ouder dan 2 weken (t.o.v. de datum aanvraag bij ons) worden niet meer in behandeling genomen.

➢ Wij vergoeden geen factuur-, administratie- of incassokosten van de dierenarts, incasso- of factoringmaatschappijen (zoals Uw Nota of Info Medics). 

➢ Wij ondersteunen geen praktijken van fokkers die onverantwoord omgaan met hun dieren. Dat betekent dat wij geen behandelingen vergoeden voor dieren die door een verkeerde fok allerlei klachten ondervinden. Wij zijn van mening dat wij indirect de ‘foute fok’ in stand houden als we hierin meegaan. 

Overzicht van de documenten die we van u nodig hebben om de aanvraag te beoordelen (alleen digitaal aan te leveren):

Stuur ons een scan, foto of download van de documenten toe die voor u van toepassing zijn (maximale grootte per document: 1Mb). 

1. Een geldig legitimatiebewijs. Uw BSN nummer mag u afplakken of op de scan onzichtbaar maken. Informatie hierover kunt u vinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

2. Een inschrijvingsbewijs van uw uitkering of AOW of afschriften van uw uitkeringsinstantie. Deze mogen niet ouder zijn dan 1 maand of de laatst toegestuurde.

3. Uw laatst ingediende aangifte inkomstenbelasting en/of voorlopige of definitieve aanslag van de belastingdienst. Als u deze niet heeft, dan ontvangen wij graag de jaaropgaven van uw inkomen en bankrekeningen.

4. Salarisstroken van de afgelopen 2 maanden als u werkt.

5. Bankafschriften in pdf vanuit internetbankieren van de laatste volledige maand van al uw betaal- en spaarrekeningen, inclusief begin en eindsaldi.

6. De contactgegevens van de behandelend dierenarts.

7. Een verklaring of behandelplan van uw dierenarts. Hierin moet de aard en de noodzaak van de behandeling zijn beschreven. Verder moet hierin duidelijk zijn dat de behandeling het welzijn van het huisdier verhoogt, en dat nadere zorg gewaarborgd is.

8. Een kostenoverzicht van de voorgestelde behandeling.

9. Een overzicht met de namen en/of toezeggingen van de stichting(en) waar u nog meer een aanvraag hebt ingediend. In samenwerking met andere stichtingen komen we vaak verder dan alleen.

Als dat nodig is voor de behandeling van uw aanvraag, kan het zijn dat wij om extra documenten of gegevens vragen. Deze staan hierboven niet vermeld. Mensen boven de 18 jaar waarmee u een gezamenlijk huishouden voert, dienen hun inkomen aan te tonen en een bankafschrift waarin het saldo van betaal- en spaarrekeningen staat.  

Voedselbank, schuldsanering of bewindvoering? 

Bent u lid van een voedselbank, zit u in de schuldsanering of staat u onder bewind? Dan is uw financiële situatie reeds getoetst. In plaats van inkomensgegevens of belastingaangiftes (punt 2, 3 en 4) vragen wij u dan de volgende bewijzen hiervan op te sturen: 

➢ Bewijsstukken van de voedselbank, schuldsanering of bewindvoering

➢ Uw budgetplan met hierin alle inkomsten en uitgaveposten en/of schulden plus de contactgegevens van uw contactpersoon bij de voedselbank of bewindvoerder. 

➢ Verder: zie bovenstaande punten.

Heeft u zelf de gevraagde gegevens niet? Vraag zelf dan of uw contactpersoon uw financiële gegevens en bewijsstukken aan ons wil mailen onder vermelding van uw aanvraagnummer. 

Slotopmerkingen

➢ Ingestuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor de behandeling van de aanvraag. 

➢ Fondsen die onze stichting financieel steunen vragen ter verantwoording daarvoor documenten op. Wij delen de volgende gegevens met hen: aanvraagnummer, achternaam, naam van het huisdier en de nota(‘s).

➢ Twijfelt u over de gegevens die u moet meesturen? Vraag het ons, wij helpen u graag verder. 

➢ Quidem Carus kan bij kostbare behandelingen vaak niet het gehele bedrag toezeggen. Het is verstandig om ook andere bronnen te benaderen. Indien u mogelijkheden ziet om familie, vrienden of anderen te vragen u mede financieel te ondersteunen, horen wij dit ook graag.

Fraude en ongewenst gedrag

De stichting keert geen bijdrage/gift uit in geval van fraude of ongewenst gedrag naar onze vrijwilligers toe. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

➢ Er worden oude, gemanipuleerde of verkeerde financiële gegevens verstrekt.

➢ Een eigenaar verwisselt de identiteit van de dieren om meer dan één huisdier middels onze fondsen te laten behandelen.

➢ Iemand biedt een huisdier van iemand anders aan als zijnde zijn/haar huisdier.

➢ Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 oktober 2022. Eerdere voorwaarden zijn niet meer van toepassing.

➢ Onbehoorlijk gedrag naar onze vrijwilligers.

Iedereen binnen onze stichting doet zijn/haar uiterste best om u te helpen. Hulp vanuit onze particuliere stichting is geen recht.  

Geen beroepsmogelijkheid 

Tegen een besluit van het bestuur van de stichting kan niet in beroep worden gegaan. Over onze interne besluitvorming is geen formele of informele vervolgcorrespondentie mogelijk.  

Achterban en communicatie 

De medewerkers van de stichting vinden het leuk om een foto te ontvangen van het huisdier waarvoor de aanvraag is ingediend. In overleg en met toestemming van de eigenaar plaatsen we foto’s en verhalen van de hulp die we bieden op internet en social media om aan onze donateurs, fondsen en achterban te laten zien wat wij met ons werk bereiken. Uw medewerking hieraan is geheel vrijwillig. U bepaalt zelf welke namen (van u en uw huisdier) of foto’s er gebruikt worden en via welke media (Facebook, website, LinkedIn, nieuwsbrief) wij onze achterban informeren.  

 

Wegens een grote hoeveelheid aanvragen die de afgelopen maand zijn binnengekomen, zijn we genoodzaakt om tijdelijk een stop te zetten op nieuwe aanvragen. Heb je al een aanvraag lopen, dan wordt deze gewoon behandeld. We hopen zo snel mogelijk weer ruimte te hebben voor nieuwe aanvragen.

 

 

 

 

 

Stichting Waarborgfonds Quidem Carus werkt landelijk en is gevestigd in Utrecht:

Stichting Waarborgfonds Quidem Carus
Postadres: Stapkesberg 12
5508 EJ Veldhoven
KvK: 57602301

       ANBI

Quidem Carus helpt met onvoorziene medische
kosten voor huisdieren van minder-vermogende huisdiereigenaren.

Stichting Waarborgfonds Quidem Carus

Postadres:

Stapkesberg 12

5508 EJ Veldhoven

KvK: 57602301