Werkwijze en voorwaarden

De procedure:

* Vul het aanvraagformulier (www.quidemcarus.nl/aanvraag) zo compleet mogelijk in. Omschrijf kort welk onderzoek, behandeling of operatie uw huisdier nodig heeft en wat uw financiële situatie is. Mocht er een tijdelijke aanvraag-stop zijn, dan zal dat op deze pagina vermeld staan.

* U ontvangt van ons een aanvraagnummer. Vermeld dit nummer bij alle correspondentie.

* Stuur de gevraagde documenten per e-mail naar ons toe. Vermeld het aanvraagnummer in de onderwerp-regel. Stuurt u de documenten per post, vermeld dat het aanvraagnummer op de envelop. Stuur ons uitsluitend kopieën of gescande documenten toe en geen originele documenten. 

* De ontvangen gegevens zullen worden gecontroleerd op volledigheid en waarheid.

* De aanvraagmedewerker bekijkt elke aanvraag zorgvuldig en overlegt met het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een beslissing over de toekenning van een bijdrage/gift uit onze fondsen.

* De dierenarts en u worden op de hoogte gebracht van de beslissing. 

* Een toekenning wordt uitsluitend aan een dierenarts overgemaakt. Reeds betaalde facturen of openstaande facturen ouder dan 2 weken, worden niet in behandeling genomen.

* U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het welzijn van uw huisdier. Quidem Carus kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden.

 

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij enkele gegevens nodig.

Indien u een partner heeft waar u mee samenwoont, dan wel een gezamenlijk huishouden mee runt, dan ontvangen wij graag onderstaande documenten van u beiden. Digitaal versturen versnelt het proces. Stuur ons een scan of kopie van de documenten toe die voor u van toepassing zijn:

 

* Een geldig legitimatiebewijs. Uw bsn-nummer mag u afplakken of op de scan onzichtbaar maken.

* Inschrijvingsbewijs van uw uitkering of afschriften van de Sociale Dienst, niet ouder dan 1 maand of de laatst toegestuurde.

* Uw laatst ingediende aangifte inkomstenbelasting en/of voorlopige of definitieve aanslag van de belastingdienst (indien niet aanwezig, dan ontvangen wij graag uw jaaropgaven van uw inkomen en bankrekeningen).

* Salarisstroken van de afgelopen 2 maanden.

* Giro-/bankafschriften of pdf vanuit internetbankieren van de laatste volledige maand van al uw bank-/girorekeningen, inclusief begin en eindsaldi.

* Saldi van alle aanwezige spaarrekeningen.

* Opgave van uw contante middelen (boven de € 100,-).

* Contactgegevens van de behandelend dierenarts.

* Verklaring of behandelplan plus kostenoverzicht van uw dierenarts waaruit de aard en de noodzaak van de behandeling blijkt. Ook zal voldoende aannemelijk gemaakt moeten zijn dat de ingreep welzijn-verhogend is voor het betreffende huisdier en dat nadere zorg voor uw huisdier gewaarborgd is. 

* De namen en/of toezeggingen van de stichting(en) waar u nog meer een aanvraag hebt ingediend. In samenwerking met andere stichtingen komen we vaak verder dan alleen.

* Het is mogelijk dat wij om extra documenten of gegevens vragen buiten de bovengenoemde documenten.

 

Voedselbank/schuldsanering of onder bewind?

Bent u lid van een voedselbank, zit u in de schuldsanering of staat u onder bewind? Dan is uw financiële situatie reeds getoetst. Wij vragen u dan de bewijzen hiervan op te sturen, uw budgetplan plus de contactgegevens van uw contactpersoon bij de voedselbank, schuldhulpverlener of uw bewindvoerder. U geeft daarbij automatisch toestemming aan ons om contact op te nemen met de betreffende instanties. Heeft u zelf de gevraagde gegevens niet? Vraag uw contactpersoon uw financiële gegevens en het bewijs van toetreding of bewindvoering aan ons te mailen onder vermelding van uw aanvraagnummer.

Ingestuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag. Het kan voorkomen dat fondsen die ons steunen bepaalde documenten opvragen als verantwoording. 

Twijfelt u over de gegevens die u moet meesturen? Vraag het ons, wij helpen u graag verder. Indien u mogelijkheden ziet om familie/vrienden te vragen u mede financieel te ondersteunen, horen wij dit ook graag.

 

Voorwaarden

Quidem Carus is opgericht om huisdiereigenaren te ondersteunen wanneer zij de onvoorziene medische zorg voor hun huisdier niet kunnen bekostigen. Het gaat dan om eenmalige onderzoeken, behandelingen of operaties. Ons doel? Gezondheidsherstel. Omdat wij helaas niet iedereen kunnen helpen, werkt Quidem Carus onder de volgende voorwaarden:

* U en uw huisdier zijn woonachtig in Nederland.

* U kunt voor maximaal één gezelschapsdier per woonadres per jaar hulp aanvragen en in principe voor maximaal 1 kwaal/aandoening. 

* Als eigenaar van het gezelschapsdier bent u verantwoordelijk voor goed huisdierhouderschap. Basiszorg zoals castratie, sterilisatie, (agressie-)trainingen, controles, voeding, verzorging, dierbenodigdheden, inentingen, huisvesting, anti parasitaire behandelingen (o.a. vlooien, wormen, teken), standaard medicatie, regelmatig terugkomende behandelingen en levensbeëindiging worden niet door ons vergoed. 

* Quidem Carus biedt enkel steun aan dieren van particuliere eigenaren. U moet kunnen aantonen dat u de eigenaar bent van het huisdier, bijvoorbeeld met een chip-nummer of verklaring van uw dierenarts. 

* Aan eigenaren van commercieel gehouden dieren (uit fok) of recent geïmporteerde dieren wordt per definitie geen financiële steun toegekend. Ook dieren in opvangsituaties (‘aanloopdieren’) of dieren die verblijven in een asiel komen niet in aanmerking voor financiële steun. 

* Quidem Carus keert een toegezegde vergoeding uitsluitend rechtstreeks uit aan de behandelend dierenarts. Facturen die voorgeschoten zijn en reeds voldaan aan de dierenarts, kunnen we niet in behandeling nemen.

* Vergoedingen worden in principe voorafgaand aan de behandeling toegekend. Uitzondering: een spoedbehandeling die direct uitgevoerd diende te worden om het huisdier te redden. De aanvraag dient binnen 2 weken na behandeling te worden aangevraagd, met uitstel van betaling van de dierenarts. Openstaande facturen ouder dan 2 weken worden niet meer in behandeling genomen.

* Wij vergoeden geen factuur-, administratie- of incassokosten van de dierenarts, incasso- of factoringmaatschappijen (zoals Uw Nota of Info Medics). 

* Wij ondersteunen geen praktijken van fokkers die niet verantwoord omgaan met hun dieren. Dat betekent dat wij geen behandelingen vergoeden van gefokte dieren die door deze verkeerde fok allerlei klachten ondervinden. Wij zijn van mening dat wij indirect de foute fok in stand houden als we hierin mee gaan. 

 

Fraude en ongewenst gedrag

De stichting keert bij ontdekking van fraude of ongewenst gedrag naar onze vrijwilligers toe geen bijdrage/gift uit.

Enkele voorbeelden zijn:

* Er worden oude, gemanipuleerde of verkeerde financiële gegevens verstrekt.

* Een eigenaar verwisselt de identiteit van de dieren om meer dan één huisdier middels onze fondsen te laten behandelen.

* Iemand biedt een huisdier van iemand anders aan als zijnde zijn/haar huisdier.

* Ongewenst of onbehoorlijk gedrag naar onze vrijwilligers kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag. Iedereen binnen onze stichting doet zijn/haar uiterste best om u te helpen. Hulp vanuit onze particuliere stichting is geen recht.

 

Geen beroepsmogelijkheid

Tegen een (negatief) besluit van het bestuur van de stichting kan niet in beroep worden gegaan. Het bestuur zal haar beslissing motiveren. Over haar besluitvorming is geen formele of informele vervolgcorrespondentie mogelijk.

 

Achterban en communicatie

De medewerkers van de stichting vinden het leuk om foto’s te ontvangen van het huisdier waarvoor de aanvraag is ingediend. In overleg en met toestemming van de eigenaar plaatsen we foto’s en verhalen van de hulp die we bieden op internet en social media om aan onze donateurs, fondsen en achterban te laten zien wat wij met ons werk bereiken. Uw medewerking hieraan is geheel vrijwillig. U bepaalt zelf welke namen (van u en uw huisdier) of foto’s er gebruikt worden en via welke media (Facebook, website, LinkedIn, nieuwsbrief) wij onze achterban informeren.

 

       ANBI

Quidem Carus helpt met onvoorziene medische
kosten voor huisdieren van minder-vermogende huisdiereigenaren.

Stichting Waarborgfonds Quidem Carus

Postadres:

Stapkesberg 12

5508 EJ Veldhoven

KvK: 57602301